Contact Us

Address:1 xue yuan Road,University Town,FuZhou Fujian
Postal Code:350108
Email:fmujcb@mail.fjmu.edu.cn

 
Construction of Subjects
 
Research
 
Contract Us